Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1999:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 153

11999:162Traktamentsbelopp 2000
21999:161Basbelopp för år 2000
31999:160Nya bestämmelser beträffande sociala avgifter för gode män och förvaltare från och med den 1 januari 2000
41999:159Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring
51999:158God revisionssed och revisionsreglemente
61999:157Rådets Direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP
71999:156Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Regeringsrättens domar 1999-12-06
81999:155Bristyrkesutbildning för anställda
91999:154Skatt på avfall
101999:153Begravningsavgift och medlemsavgift till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg
111999:152ÖLA 2000 Förändringar i Bilaga M m.m.
121999:151Fördelning av ansvar och kostnader för vatten- och avloppsanläggningar
131999:150Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1998 m.m.
141999:149Timbelopp för LASS år 2000 samt RFV:s förslag till ändringar i LASS
151999:148Förslag till utjämning för LSS-kostnader
161999:147Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbetade och utökade upplagan
171999:146Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser - AB 98
181999:145Säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods
191999:144Korrigering och komplettering av cirkulär 1999:140 "Hyreshöjning from 2000-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI"
201999:143Alkoholreklam på och vid serveringsställen

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp