Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 7 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 15039.pdf eller WORD-dokumentet 15039.doc.)


Cirkulärnummer: 15:39
Diarienummer: 15/06254
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Avdelningen för Vård och omsorg
Sektion/Enhet: sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2015-12-08
Mottagare: Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS
Rubrik: Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2016.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år 2016.

Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger.

Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad.

SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs. inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård.

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.

Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: http://www.skl.se/web/Familjehemsvardsformular.aspx

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för Vård och omsorg

Åsa Furén-Thulin

Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2016

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2016. Beloppen är beräknade på 2016 års prisbasbelopp, 44 300 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

127 kr

150 %

182 kr

13 < år

120 %

146 kr

170 %

206 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2016. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

193 kr

308 kr

433 kr

13 - 19 år

250 kr

366 kr

433 kr

Vuxna

308 kr

366 kr

433 kr

Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2016

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2016. Beloppen är beräknade på 2016 års prisbasbelopp, 44 300 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor /månad

10 %

369 kr

25 %

923 kr

40 %

1 477 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2016. Beloppet är beräknat på 2015 års prisbasbelopp, 44 300 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

369 kr - 1 292 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

738 kr - 1 661 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 108 kr - 2 030 kr

CIRKULÄR

2014-12-08

4 (4)

˙

˙