Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 2 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 17053.pdf eller WORD-dokumentet 17053.doc.)


Cirkulärnummer: 17:53
Diarienummer: 17/05514
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Avdelningen för Vård och omsorg
Sektion/Enhet: sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2017-11-17
Mottagare: Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS
Rubrik: Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2018.

Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 2018.

Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna.

2018.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar.

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan cirkulärdatabas

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för Vård och omsorg

Åsa Furén-Thulin

Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2018

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

131 kr

150 %

187 kr

13 < år

120 %

150 kr

170 %

212 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. (1,9% år 2018) Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

202 kr

323 kr

455 kr

13 - 19 år

263 kr

384 kr

455 kr

Vuxna

323 kr

384 kr

455 kr

Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2018

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor /månad

10 %

379 kr

25 %

948 kr

40 %

1 517 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Beloppet är beräknat på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

379 kr - 1 327 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

758 kr - 1 706 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 138 kr - 2 085 kr

CIRKULÄR

2017-11-17

3 (3)

˙

˙