Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 18 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 09078.pdf eller WORD-dokumentet 09078.doc.)


Cirkulärnummer: 09:78
Diarienummer: 09/5766
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Vård och Omsorg
Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst
Datum: 2009-12-11
Mottagare: Socialnämnder Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg
Rubrik: Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Från den 1 januari 2007 är det nya regler gällande beskattning av omkostnads-ersättning. Förändringen är ett led i finansieringen av de skattesänkningar som regeringen beslutat om. Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Denna rekommendation gäller även för år 2010.

I cirkuläret finns tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 2010. Gällande ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS hänvisas till cirkulär 09: 79 och 09: 80

Från och med år 2010 kommer SKL;s cirkulär endast innehålla rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Elisabeth Melin, elisabeth.melin@skl.se, telefon 08-452 76 04.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Sektionen för vård och socialtjänst

Göran Stiernstedt

Sabina Wikgren Orstam

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt. Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagits till att familjehemmen vanligen har en högre standard än den som ligger till grund för Konsumentverkets beräkningar.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria

inklusive grundkostnad

Kronor

% av prisbasbeloppet

Kronor

% av

prisbasbeloppet

0 -12

3 710 kr

105 %

5 300 kr

150 %

13 - 19

4 240 kr

120 %

6 007 kr

170 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med

4.1 % för år 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode

inklusive grundarvode

0 -12

4 924 kr

7 855 kr

9 333 kr

11 048 kr

13 - 19

6 387 kr

7 855 kr

9 333 kr

11 048 kr

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria

inklusive grundkostnad

Kronor

% av prisbasbeloppet

Kronor

% av prisbasbeloppet

4 240 kr

120 %

6 007 kr

170 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4.1 % för år 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode

7 855 kr

9 333 kr

11 048 kr

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för barnet.

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria

inklusive grundkostnad

Kronor

% av prisbasbeloppet

Kronor

% av prisbasbeloppet

4 240 kr

120 %

6 007 kr

170 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4.1% för år 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode

inklusive grundarvode

7 855 kr

9 333 kr

11 048 kr

Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Fast omkostnadsersättning 1

Rörlig omkostnads

ersättning2

1-2 platser

% av prisbasbelopp

3-4 platser

% av prisbasbelopp

Enligt rekommen-dationer för omkostnadsersätt-ningar för familjehem

883 kr

25 %

1 767 kr

50 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4.1 % för år 2010. Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

1 plats

2 platser

3-4 platser

11 048 kr

15 946 kr

22 083 kr

1 Då inga barn finns placerade

2 Då barn finns placerade

??

??

??

??

˙

˙