Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 17 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 09079.pdf eller WORD-dokumentet 09079.doc.)


Cirkulärnummer: 09:79
Diarienummer: 09/5767
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Vård och omsorg
Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2009-12-11
Mottagare: Socialnämnder Individ- och familjeomsorg
Rubrik: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år 2010.

Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Elisabeth Melin, elisabeth.melin@skl.se, telefon 08-452 76 04.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Sektionen för vård och socialtjänst

Göran Stiernstedt

Sabina Wikgren Orstam

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

122 kr

150 %

174 kr

13 < år

120 %

139 kr

170 %

197 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010 Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (4.1% år 2010) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

164 kr

262 kr

369 kr

13 < år

213 kr

311 kr

369 kr

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2010

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

353 kr

25 %

883 kr

40 %

1 413 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Beloppet är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

353 kr - 1 237 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

707 kr - 1 590 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 060 kr - 1 943 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodes-ersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

˙

˙