Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 14 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 10072.pdf eller WORD-dokumentet 10072.doc.)


Cirkulärnummer: 10:72
Diarienummer: 10/6007
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Vård och omsorg
Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst
Datum: 2010-11-24
Mottagare: Socialnämnden Individ- och familjeomsorg
Rubrik: Ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL för år 2011

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2011

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2011. Från den 1 januari 2007 är det nya regler gällande beskattning av omkostnadsersättningar. Förändringen är ett led i finansie-ringen av de skattesänkningar som regeringen beslutat om. Uppdragstagare får göra avdrag i deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har därför beslutat att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Denna rekommendation gäller även för år 2011.

Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handlägg-ning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer SKL där ger.

Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har begränsade möjligheter att ge råd utifrån enskilda ärenden. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs. inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: http://www.skl.se/web/Familjehemsvardsformular.aspx

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Sektionen för vård och socialtjänst

Sabina Wikgren Ostam

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2011

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2011. Beloppen är beräknade på 2011 års prisbasbelopp, 42 800 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

123 kr

150 %

176 kr

13 < år

120 %

141 kr

170 %

199 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 1Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (4.1% år 2011) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

171 kr

273 kr

384 kr

13 < år

222 kr

324 kr

384 kr

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2011

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2011. Beloppen är beräknade på 2011års prisbasbelopp, 42 800 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

357 kr

25 %

892 kr

40 %

1 427 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2011. Beloppet är beräknade på 2011 års prisbasbelopp, 42 800 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

357kr - 1 248 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

713 kr - 1 605 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 070 kr - 1 962 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

˙

˙