Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 10 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 11049.pdf eller WORD-dokumentet 11049.doc.)


Cirkulärnummer: 11:49
Diarienummer: 11/6610
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg
Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2011-11-29
Mottagare: Socialnämnd Individ- och familjeomsorg
Rubrik: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2012.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år 2012.

Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger.

Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: http://www.skl.se/web/Familjehemsvardsformular.aspx

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Göran Stiernstedt

Sabina Wikgren Ostam

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2012

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2012. Beloppen är beräknade på 2012 års prisbasbelopp, 44 000 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

127 kr

150 %

181 kr

13 < år

120 %

145 kr

170 %

205 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2012. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (1.6 % år 2012) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

173 kr

277 kr

390 kr

13 < år

225 kr

329 kr

390 kr

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2012 Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2012. Beloppen är beräknade på 2012 års prisbasbelopp, 44 000 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

367 kr

25 %

917 kr

40 %

1 467 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2012. Beloppet är beräknade på 2012 års prisbasbelopp, 44 000 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

367 kr - 1 283 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

733 kr - 1 650 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 100 kr - 2 017 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

˙

˙