Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 16 av 143 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001137.pdf eller WORD-dokumentet 2001137.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:137
Diarienummer SK: 2001/2597
Arbetsgivarpolitik: 2001-2:51
Nyckelord: AFL/Basbelopp
Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2001-12-14
Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor
Rubrik: Basbelopp för 2002
Bilagor: SFS 2001:647 SFS 2001:957

Basbelopp för 2002

Prisbasbeloppet för 2002 har fastställts till 37 900 kronor vilket innebär en höjning med 1 000 kronor jämfört med 2001. Det förhöjda prisbasbeloppet har fastställts till 38 700 kronor, en höjning med 1 000 kronor. Dessa basbelopp har regeringen fastställt, se bilagd SFS 2001:647, enligt bestämmelserna i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).

Inkomstbasbeloppet för 2002 har fastställts till 38 800 kronor enligt bilagd SFS 2001:957 enligt bestämmelserna i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Tillämpningsområden

Prisbasbelopp = 37 900 kronor

Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av olika dagpenningar som t.ex. sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt AFL samt dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

För år 2002 blir, vid kompensationsnivån 80 procent av fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI) enligt AFL,

a) högsta kalenderdagsberäknad dagpenning ( i form av hel sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning - 623 kronor, och

b) högsta dagberäknad hel sjukpenning - vid 260 dagars årsarbetstid - 875 kronor.

För dagpenning vid totalförsvarsplikt enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga är kompensationsnivån 90 procent av SGI. Dagpenningen är kalenderdagsberäknad och för år 2002 blir dess högsta belopp 701 kronor.

Vissa avlöningsförmåner enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Prisbasbeloppet ligger till grund för vissa avlöningsförmåner enligt AB.

a) sjuklön enligt AB § 27 mom. 6 vid ledighet med sjukpenning.

b) rehabiliteringstillägg enligt AB § 27 mom. 11 vid ledighet med rehabiliteringspenning.

c) ersättning enligt AB § 28 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning, och

d) ersättning enligt AB § 29 mom. 1 vid ledighet med dagpenning enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Avlöningsförmåner enligt avtalsbestämmelserna ovan utges under 2002 till de arbetstagare vars fast kontanta lön per månad överstiger 62,5 procent av prisbasbeloppet (37 900 kronor) - dvs. överstiger 23 687,50 kronor.

Pensioner och försäkringar

Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna (PFA 01, PFA 98, PA-KL, PRF-KL samt äldre motsvarande pensionsbestämmelser) används prisbasbeloppet för värdesäkring av utgående pensionsförmåner samt, när det gäller PA-KL, dessutom för beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP m.m. Prisbasbeloppet ligger också till grund för försäkringsbelopp enligt TGL-KL.

Förhöjt prisbasbelopp = 38 700 kronor

Det förhöjda prisbasbeloppet utgör gränsvärdet för olika avgiftssatser och används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och fastställande av pensionspoäng för ATP samt för beräkning av årspoäng enligt

PFA 01, PFA 98, PA-KL och PRF-KL.

Inkomstbasbelopp = 38 800 kronor

Inkomstbasbeloppet infördes 2001 och motsvarade då det förhöjda prisbasbeloppet. För år därefter ska inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen i inkomstindex. Inkomstbasbeloppet är för år 2002 fastställt till 38 800 kronor. Inkomstbasbeloppet kommer bl.a. att användas för att bestämma inkomsttaket i det allmänna pensionssystemet ( se vidare lagen om inkomstgrundad ålderspension).

I PFA kommer inkomstbasbeloppet från och med 2002-01-01 att införas dels för bestämmande av inkomsttaket, dels för värdesäkring av lönebortfall vid avgiftsinbetalning under tid med särskild ålderspension (se cirkulär 2001:123). Dessa förändringar i förhållande till PFA 98 ingår för närvarande endast i överenskommelsen med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Inkomstbasbeloppet kommer att utgöra norm för förändring av intjänad pension enligt PB § 29 (§ 30) för tid innan pension börjar utbetalas (se vidare

cirkulär 2000:50).

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Förhandlingssektionen

Staffan Löwenborg

Ann-Charlotte Ohlsson

Bilagor

SFS 2001:647

SFS 2001:957

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35