Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 15 av 143 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001139.pdf eller WORD-dokumentet 2001139.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:139
Diarienummer SK: 2001/2612
Handläggare: Margareta Erman
Sektion/Enhet: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet
Datum: 2001-12-05
Mottagare: Socialnämnd el motsv Individ- och familjeomsorg Äldreomosorg Handikappomsorg
Rubrik: Socialtjänstlagen - en vägledning
Ersätter: 1998:77
Bilagor: Beställningstalong

Socialtjänstlagen - en vägledning

Svenska Kommunförbundet har tagit fram en ny version av boken "Socialtjänstlagen - en vägledning". I boken görs en genomgång av den nya socialtjänstlag som träder i kraft 1 januari 2002. Vägledande kommentarer och praktiska anvisningar ges till lagparagraferna. Den är avsedd som ett hjälpmedel för handläggare och be-slutsfattare inom socialtjänsten. Vår förhoppning är att den skall fungera som en lättillgänglig handbok i det dagliga arbetet inom socialtjänstens olika verksamheter.

Boken är även avsedd som en vägledning för förtroendevalda i de nämnder som fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Den kan vidare användas i utbildningssammanhang.

För att öka användbarheten har boken kompletterats med lagtexter till ett antal lagar som tillhör socialtjänstens ansvarsområden och verksamheter.

De kompletterande lagarna är lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag (1993:389) om assistansersättning, utdrag ur Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt utdrag ur lag (1990:1040) om kommunernas betalningsansvar.

Boken finns att köpa på Importancia AB, Kundtjänst, 751 71 Uppsala telefon

020-31-32 30 eller fax 020-31 32 40. Priset är 250 kronor exkl moms och porto.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet

Anita Sundin

Margareta Erman

Bilaga:

Beställningstalong

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35