Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 14 av 143 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001140.pdf eller WORD-dokumentet 2001140.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:140
Diarienummer SK: 2001/2628
Handläggare: Leif Klingensjö
Sektion/Enhet: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet
Datum: 2001-12-06
Mottagare: Socialnämnd el motsv Individ- och familjeomsorgrog
Rubrik: Höjning av riksnormen
Bilagor: Riksnormen
2001bil140.pdf

Höjning av riksnormen

Regeringen beslutade nyligen om en höjning av riksnormen avseende 2002. Förändringarna innebär att en extra satsning görs på barnfamiljerna. Normen för barn och ungdomar höjs i och med beslutet med mellan 120 kronor och 190 kronor beroende på barnets ålder. Orsaken är att regeringen vill att även barnfamiljer med socialbidrag ska få del av barnbidragshöjningen 2001. Till grund för justeringarna ligger Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar. Förbättringarna avser exempelvis kostnader för barn- o ungdomsförsäkring, simskola och gymnastikkort.

Kommunförbundet har motsatt sig det nya synsättet att beräkna riksnormen. Enligt riksdagens beslut ska riksnormen utgå från kostnadsökningarna för de ingående posterna. Istället skapar regeringen med ställningstagandet en möjlighet att ge enskilda standardförbättringar via socialbidraget. Detta nya synsätt strider mot avsikten med riksnormen. Enligt vår uppfattning kan endast riksdagen besluta om en annan grund för beräkning av riksnormen. Regeringen har inte fäst något avseende vid våra synpunkter.

Enligt Kommunförbundets beräkningar kostar de antagna standardförbättringarna för barnfamiljer preliminärt mellan 75 miljoner och 80 miljoner kronor/år och ska regleras enligt finansieringsprincipen. Överläggningar pågår för närvarande och möjligheterna att erhålla kompensation för en stor del av kostnaderna kan i dagsläget anses vara goda. Regleringen kommer troligen att ske genom en höjning av det generella statsbidraget.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Leif Klingensjö, tfn 08-452 78 51, leif.klingensjo@svekom.se eller Per Sedigh, tfn 08-452 77 43, per.sedigh@svekom.se. På regeringens hemsida adress http://www.social.regeringen.se/pressinfo/pdf/socialtjanst/riksnorm.pdf finns också ett faktablad om förändringen.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet

Anita Sundin

Leif Klingensjö

Bilaga

Riksnormen 2002

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35