Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 5 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16069.pdf eller WORD-dokumentet 16069.doc.)


Cirkulärnummer: 16:69
Diarienummer: 16/07168
Arbetsgivarpolitik: 16-2:38
Handläggare: Lena Schaller Johannes Isaksson Ann-Sophie Svedhem Jeanette Hedberg Kristina Hane
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2016-12-22 Mottagare Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik
Rubrik: Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Bilagor: HÖK 16 utom Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser Redogörelse avseende nyheter och ändringar utom Allmänna bestämmelser Samsynsdokument
16bil1069.pdf 16bil2069.pdf 16bil3069.pdf

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 1 december 2016 Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla nyheter och ändringar i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor föutom Allmänna bestämmelser, vilken kommenteras i cirkulären nr 16:23, 16:42 och 16:67.

Nedan följer en kort redovisning av överenskommelsen i punktform.

Huvudöverenskommelsen innehåller i korthet:

* Avtalsperioden omfattar tiden 2016-12-01-2019-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart i förtid.

* Löneavtalet är fortsatt utan angiven nivå för löneökningar.

* Överenskommelsen innehåller motsvarande ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) som tidigare överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna och tilläggen tillförs HÖK 16 och gäller fr.o.m. 2016-12-01.

Protokollsanteckningar, bilagorna 3 och 4

* En bestämmelse om rotationstjänstgöring införs som gäller verksamheter med krav på arbetstidsförläggning blandad dag och natt. När heltidsanställd där roterar mellan dag och nattjänstgöring gäller under beräkningsperioden:

o vid minst 20 % av tiden som nattpass en genomsnittlig veckoarbetstid på 36 timmar och 20 minuter.

o vid minst 30 % av tiden som nattpass en genomsnittlig veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter.

Veckoarbetstidsmåttet 34 timmar och 20 minuter gäller även för arbetstagare som ingår i rotationstjänstgöringen och arbetar ständig natt under beräkningsperioden.

En bestämmelse införs också inom hälso- och sjukvården i landsting och region samt för vissa angivna arbetsgivare inom Pacta. Genomsnittlig veckoarbetstid vid ständig natt blir där 34 timmar och 20 minuter.

Bestämmelserna träder ikraft 2018-04-01 om inte annat överenskoms lokalt.

* Lokala kollektivavtal om avvikelse från ständig natt och rotationstjänstgöring kan träffas. Redan träffade kollektivavtal gäller om inget annat framgår eller överenskoms lokalt.

* Ett tillägg har gjorts till AB § 20 mom. 4 som innebär att ersättning för övertidsarbete i form av ledighet får sparas upp till max 200 timmar. Ekonomisk ersättning utges för tid därutöver.

* Innan lokala kollektivavtal om arbetstid träffas ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av effekter på verksamhet och arbetsmiljö. I avtalen ska anges när de ska följas upp samt giltighets- och uppsägningstider.

* Det konstateras att sjukvårdshuvudmannen ansvarar för kompetensutveckling och fortbildning samt att detta ingår i utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef.

* Parterna ska ta fram en Centrala parters syn på arbetstider som stöd för verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och en hälsosam arbetsmiljö.

* Parterna är också överens om flera gemensamma arbeten, vilka rör:

o Karriärutveckling

o Utbildningsanställningar för sjuksköterskor under specialistutbildning

o Förutsättningar vid nattarbete för sjuksköterskor inom kommunsektorn

o Lönebildningens stöd till verksamhetens utveckling

Principöverenskommelse om omställning, turordning och företrädesrätt

En principöverenskommelse har träffats om omställning och turordning motsvarande den som tidigare träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen och OFRs förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet. Se cirkulär nr 16:67.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård för tillämpning fr.o.m. 2016-12-01

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 16 samt

att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 16 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Frågor

Frågor besvaras i första hand av Lena Schaller, Ann-Sophie Svedhem och Johannes Isaksson, SKL samt Kristina Hane, Pacta.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Lena Schaller

Bilagor:

HÖK 16 utom Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser

Redogörelse avseende nyheter och ändringar utom Allmänna Bestämmelser

Samsynsdokument

CIRKULÄR 16:69

2016-12-22

3 (3)