Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 4 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16070.pdf eller WORD-dokumentet 16070.doc.)


Cirkulärnummer: 16:70
Diarienummer: 16/07222
Handläggare: Helén Örtegren
Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sektion/Enhet: Sektionen för infrastruktur och fastigheter
Datum: 2016-12-20
Mottagare: Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Landstings-/regionstyrelsen
Rubrik: Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
Bilagor: Tabell 1 Tabell 2

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Statistiska centralbyrån publicerar en serie för konsumentprisindex (KPI) som visar prisutvecklingen med 1980 som basår. De kommuner och landsting som har ett hyreskontrakt med indexklausul, för lokaler, kan från och med årsskiftet 2016/2017 göra hyreshöjningar med de procenttal som framgår av tabell 1, som redovisar förändringar i KPI.

Vid teckning av nya hyresavtal för lokaler där avtalstid och förlängningstid är minst tre år, ska indexserien med 1980 som basår tillämpas. När det gäller hyreskontrakt som är tecknade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal (artikelnummer 271 135 senast uppdaterad januari 2015) får du som hyresvärd, utan uppsägning av kontraktet, justera hyran i förhållande till förändring av konsumentprisindex.

För avtalsförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal, avrundas den procentuella uppräkningen till hela procenttal. Se nedan indexklausul från hyreskontrakt för lokaler (sidan 2).

Indexklausul

Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad angivet år (=bastalet) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras hyran med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index ska omräkning av hyran göras med hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmaste hela tal. Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet ska aldrig sättas lägre än bashyran.

Hyresändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Vi vill även passa på att påminna om att Fastighetsägarna Sverige har en annan indexklausul. Information om detta ges av Fastighetsägarna Sverige tfn 010-199 01 99 eller www.fastighetsagarna.se.

Indextalet för oktober månad 2016 är 318,00 i serien med 1980 som basår.

Indextal för oktober 2015 var 314,29. Detta betyder en förändring av KPI med +1,18% under perioden ((318,00 - 314,29) / 314,29 = 1,18%).

Hyresjusteringen för hyresförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett baserat på KPI avrundas till en procent (1%).

Statistiska Centralbyrån och konsumentprisindex

Statistiska Centralbyrån presenterar KPI varje månad. På www.scb.se kan du se månadsutvecklingen för samtliga månader och år sedan 1980 (se även tabell 1 och 2 i detta cirkulär) samt få mer information om metoden och datum för kommande publiceringar.

Om du har mer ingående frågor om KPI kan du kontakta SCB på tfn 010-479 50 00 eller via deras hemsida.

Hyreskontrakt

Blanketter för hyreskontrakt med indexklausul för lokaler finns att beställa från SKL Kommentus, www.sklkommentus.se.

Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av:

Helén Örtegren, tfn 08-452 75 88 och e-post helen.ortegren@skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Peter Haglund

Helén Örtegren

Bilagor:

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 1: Bashyran anknuten till indextalet för oktober månad

År

Indextal

Hyresförändring i % för indexreglerad del av bashyran

1980

104,2

205%

1981

115,0

177%

1982

124,6

155%

1983

135,6

135%

1984

145,5

119%

1985

155,5

105%

1986

161,9

96%

1987

170,1

87%

1988

180,2

76%

1989

191,8

66%

1990

213,4

49%

1991

230,1

38%

1992

235,1

35%

1993

245,2

30%

1994

251,0

27%

1995

256,9

24%

1996

255,9

24%

1997

259,6

22%

1998

257,3

24%

1999

259,7

22%

2000

262,6

21%

2001

269,1

18%

2002

275,4

15%

2003

278,9

14%

2004

281,0

13%

2005

282,4

13%

2006

286,07

11%

2007

293,85

8%

2008

305,56

4%

2009

301,11

6%

2010

305,57

4%

2011

313,42

1%

2012

314,59

1%

2013

314,40

1%

2014

314,02

1%

2015

314,29

1%

2016

318,00

-

Siffrorna anger indextalet för oktober månad i 1980 års serie.

Tabell 2:

Föregående års månadsindex, november 2015 till oktober 2016

Månad

Månadsindex

november 2015

313,75

december 2015

314,21

januari 2016

313,13

februari 2016

314,14

mars 2016

315,70

april 2016

315,64

maj 2016

316,21

juni 2016

316,54

juli 2016

316,73

augusti 2016

316,38

september 2016

316,91

oktober 2016

318,00

Siffrorna anger indextalen i 1980 års serie.

CIRKULÄR 16:70

2016-12-20

5 (5)

˙

˙