Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 20 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16054.pdf eller WORD-dokumentet 16054.doc.)


Cirkulärnummer: 16:54
Diarienummer: 16/05353
Arbetsgivarpolitik: 16-2.32
Handläggare: Annika Bjursell Jeanette Hedberg
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2016-10-07 Mottagare Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik
Rubrik: Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Bilagor: Allmänna Bestämmelser, AB Bilaga L Redogörelsetext till Allmänna bestämmelser avseende nyheter/förändringar
16bil3054.pdf 16bil4054.pdf 16bil1054.pdf 16bil2054.pdf

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 26 september 2016 träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser, AB, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer. Ändringarna motsvarar de ändringar som har gjorts i AB med Svenska Kommunalarbetareförbundet, se cirkulär 16:23 samt med AkademikerAlliansen, se cirkulär 16:42. Ändringarna gäller från och med 2016-10-01 om inte annat anges.

Överenskommelse har också träffats om vissa ändringar och tillägg i protokollsanteckningarna i HÖK.

Därutöver har en principöverenskommelse om omställning och turordning träffats.

Med övriga arbetstagarorganisationer pågår fortfarande förhandlingar i syfte att komma överens om samma ändringar. Tills detta sker tillämpas AB i dess lydelse 2014-10-01.

Nedan följer en kort redovisning, utöver det som tidigare har överenskommits om, med Svenska Kommunalarbetareförbundet och AkademikerAlliansen, av överenskommelsen.

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Punkten gällande avvikelser från bestämmelser i §§ 20-24 i AB har tillförts en skrivning om att sådan överenskommelse kan innehålla en reglerad uppsägningstid, att arbetsgivaren i samband med överenskommelse om avvikelse ska tydliggöra vilka grunder som överenskommelsen bygger på samt att en översyn av lönesättningen eller ersättningen kan initieras av såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Centrala protokollsanteckningar

Parterna är överens om att gemensamt göra en översyn av bestämmelsen i AB § 22 avseende jour och beredskap.

Principöverenskommelse om omställning, turordning och företrädesrätt

En principöverenskommelse har träffats om omställning, turordning och företrädesrätt. Överenskommelsen innebär att det görs ändringar i Omställningsavtalet KOM-KL som ger möjlighet för arbetsgivaren att avropa 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel under perioden 2017-2019.

Det görs ändringar i AB § 35 avseende turordning och företrädesrätt. Ändringen innebär att principen sist in först ut gäller oavsett facklig tillhörighet och turordningen sker i ett steg. Gemensam turordning kommer att ske för arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Vidare begränsas möjligheten att begära sammanläggning av samtliga driftsenheter på orten.

Dessa ändringar kommer att träda i kraft först den 1 januari 2017. Ytterligare information om detta kommer att skickas ut.

Rekommendation till beslut

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AB direkt de lokala kollektivavtalen. Ändringarna kräver därför inget särskilt beslut av arbetsgivaren. Om det bedöms som lämpligt för ökad tydlighet eller av annat skäl, kan följande antecknas till protokoll som avser denna fråga

att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade bestämmelserna som de centrala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2016-09-26 avseende AB.

Frågor

Frågor besvaras av SKL: Jeanette Hedberg, Annika Bjursell och Pacta: Alexandra Wåhlstedt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Jeanette Hedberg

Bilagor:

Allmänna Bestämmelser, AB

Bilaga L

Redogörelsetext till Allmänna bestämmelser avseende nyheter/förändringar

CIRKULÄR 16:54

2016-10-07

3 (3)