Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 18 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16056.pdf eller WORD-dokumentet 16056.doc.)


Cirkulärnummer: 16:56
Diarienummer: 16/05412
Arbetsgivarpolitik: 16-2:33
Nyckelord: RiB
Handläggare: Jan Bergström, Sofia Bengtsson
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2016-12-16 Mottagare Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik
Rubrik: Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i Beredskap
Bilagor: 16bil1056.pdf 16bil2056.pdf 16bil3056.pdf 16bil4056.pdf 16bil5056.pdf 16bil6056.pdf 16bil7056.pdf 16bil8056.pdf

Redogörelsetext

Förhandlingsprotokoll RiB BRF

Förhandlingsprotokoll RiB Kommunal

Förhandlingsprotokoll RiB Vision

RiB tillägg och ändringar Kommunal

RiB tillägg och ändringar Vision

Bilaga 1 (RiB 16)

Bilaga 2 (RiB 17)

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Den 7 oktober 2016 enades SKL/Pacta med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision om en ny Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Den 25 november träffades motsvarande överenskommelse med vissa ändringar och tillägg mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF). Överenskommelse om dessa ändringar och tillägg har därefter träffats även med Kommunal och Vision. Detta innebär att nya RiB (16 och 17) nu gäller för samtliga arbetstagarorganisationer.

Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 15.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.

* Avtalet omfattar tiden 2016-10-01-2019-04-30. dvs. en avtalsperiod om 2 år och 7 månader. Avtalet gäller från 2016-10-01.

* Ett förtydligande har gjorts i bestämmelsen avseende allmänna åligganden angående att utbildning, kompetensutveckling och övning ingår i arbetsskyldigheten. Vidare har det tydliggjorts att det åligger arbetstagaren att upprätthålla sina arbetsförmåga.

* En ny bestämmelse har införts som innebär att arbetstagaren får högre beredskapsersättning under sommaren. Förhöjd ersättning utgår med 35 procent av beredskapsersättningen från och med veckan efter midsommarhelgen och 7 följande veckor.

* Det har gjorts en ändring avseende ersättningsmodellen. Vid tjänstgöring utgår ett fast krontalsbelopp. Detta krontalsbelopp ligger till grund för beräkningen av övriga ersättningar som beräknas genom ett procenttal av det aktuella beloppet.

* Förhöjd beredskapsersättning kl. 00:00-24:00 kommer nu även att utges för pingstafton och pingstdagen.

* Det tydliggörs att arbetstagare inte bör beordras till beredskapstjänst mer än var tredje vecka i genomsnitt per 12-månadersperiod samt att om arbetstagaren så önskar bör denna flexiblare förläggning inte innebära att timmarna förläggs på fler än elva perioder om 24 timmar per månad.

* Ersättningen vid tjänstgöring i samband med larm har höjts. Det har möjliggjorts genom en omfördelning av det OB- tillägg som tidigare utgavs vid tjänstgöring kväll, natt och helg.

* Ersättningen vid tjänstgöring som säkerhetsvakt utges som lägst med det fasta krontalsbelopp som utbetalas vid tjänstgöring. Lokalt kollektivavtal kan träffas om annan nivå.

* Utbildningsbestämmelsen har ensats och förtydligats för så väl schemabunden som icke schemabunden (distans) utbildning.

* Semesterbestämmelsen har kompletterats med skrivningar avseende semesterplaneringen. Det anges att arbetstagare bör uttrycka önskad förläggning av semester under sommarmånaderna senast den 31 mars samt att arbetsgivaren bör meddela arbetstagaren om semesterns förläggning senast den 15 maj.

* Bestämmelsen avseende anställningens upphörande har ändrats. Den tidigare hänvisningen till lagen om anställningsskydd (LAS) som innebar en längre uppsägningstid efter viss anställningstid har tagits bort. Detta innebär att den ömsesidiga uppsägningstiden nu är tre månader.

* Det görs en avvikelse från 28 § LAS som innebär att arbetsgivare som ingår tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än en månad inte behöver underrätta berörd arbetstagarorganisation om detta.

* Skyldigheten att ge underrättelse, varsel och besked enligt 15, 30 och 30 a §§ LAS har avtalats bort.

* Det har införts en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbart får tillgodoräkna sig sådan anställningstid som har intjänats på RiB vid turordning i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist.

* Det har införts en bestämmelse som innebär att företrädesrätt till återanställning gäller till den verksamhet där arbetstagaren tidigare har varit sysselsatt och enbart till anställning som omfattas av RiB:s tillämpningsområde och till vilken arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer.

* Det har införts en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbart får tillgodoräkna sig sådan anställningstid som han eller hon har intjänat på RB vid övergång till tillsvidareanställning enligt 5 och 5 a § LAS.

* Bestämmelsen avseende skyddsutrustning har förtydligats. Nu framgår att komplettering av skyddsutrustning, utöver Arbetsmiljöverkets bestämmelser kan ske genom enskilda överenskommelser.

* Biltillägget har tagits bort, men motsvarande avtalsvärde som fanns i bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för alla beredskapsbrandmän.

* I förhandlingsprotokollet har en övergångsbestämmelse tillförts med anledning av det borttagna OB- tillägget. Bestämmelsen tillämpas under perioden 2017-05-01 - 2017-10-31 för arbetstagare som enbart innehar beredskap kväll, natt och helg.

Underhandsöverenskommelse om avvikelse från arbetstidslagen

En underhandsöverenskommelse har träffats med Kommunal och Vision om att införa en central och lokal protokollsanteckning i huvudöverenskommelsen (HÖK). Protokollsanteckningen innebär att det görs en avvikelse från 14 § 1 st arbetstidslagen (ATL) som innebär att beredskap enligt RIB kan förläggas under en arbetstagares veckovila utan att den anses avbruten. Syftet med protokollsanteckningen är att underlätta kombinationsanställningar på HÖK/AB och RiB. Protokollsanteckningen kommer att införas i HÖK i samband med avtalsrörelsen 2017.

Underhandsöverenskommelse om turordning och företrädesrätt m.m.

En underhandsöverenskommelse har träffats med Kommunal och Vision om att införa en central och lokal protokollsanteckning i HÖK. Protokollsanteckningen innebär att sådan anställningstid som har intjänats på RiB inte tillgodoräknas tidsmässigt vid tillämpning av 5, 5a, 22 och 25 §§ LAS. Protokollsanteckningen kommer att införas i HÖK i samband med avtalsrörelsen 2017.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta med anledning av träffad överenskommelse, RiB i lydelse 2016-10-01 med Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision för tillämpning fr.o.m. 2016-10-01 att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB med Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision som lokalt kollektivavtal.

Frågor

Frågor om detta cirkulär och RiB besvaras av Jan Bergström och Sofia Bengtsson

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Jan Bergström

Bilagor:

Redogörelsetext

Förhandlingsprotokoll RiB BRF

Förhandlingsprotokoll RiB Kommunal

Förhandlingsprotokoll RiB Vision

RiB tillägg och ändringar Kommunal

RiB tillägg och ändringar Vision

Bilaga 1 (RiB 16)

Bilaga 2 (RiB 17)

CIRKULÄR 16:56

2016-12-16

5 (5)