Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 12 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16062.pdf eller WORD-dokumentet 16062.doc.)


Cirkulärnummer: 16:62
Diarienummer: 16/07086
Handläggare: Håkan Hellstrand
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Ekonomisk analys
Datum: 2016-12-12
Mottagare: Ekonomi/finans Kommundirektörer Personal Inköp/Upphandling
Rubrik: Vårdprisindex (VPI)
Bilagor: Tabellbilaga Vårdprisindex
16bil1062.xlsx

Vårdprisindex (VPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I detta cirkulär redovisas VPI 2016. Preliminärt OPI 2017 publiceras den 14 december. I tabellen nedan redovisas VPI t.o.m. 2016.

Tabell 1. Vårdprisindex (VPI) 2012-2016

Procentuell förändring

2012

2013

2014

2015

2016

Timlöneförändring

1,74

2,22

2,83

2,53

2,08

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,00

0,00

0,00

0,10

0,23

Semesterlöneskuld

0,11

0,14

0,17

0,15

0,13

Summa lönekostnadsförändring

1,84

2,36

3,00

2,78

2,44

Prisförändring förbrukning

1,55

0,57

1,37

1,30

1,01

Vårdprisindex*

1,8 %

2,0 %

2,7 %

2,5 %

2,2 %

* 80 % lönekostnadsförändring och 20 % prisförändring förbrukning.

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för VPI återfinns på SKL:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI och VPI. Webbadressen är: www.skl.se. Välj sedan Ekonomi, juridik, statistik/ Ekonomi/Budget och planering/Prisindex.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning

Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog

Håkan Hellstrand

Bilaga:

Tabellbilaga Vårdprisindex

CIRKULÄR 16:62

2016-12-12

2 (2)