Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 11 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16063.pdf eller WORD-dokumentet 16063.doc.)


Cirkulärnummer: 16:63
Diarienummer: 16/07146
Handläggare: Håkan Hellstrand
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Ekonomisk analys
Datum: 2016-12-14
Mottagare: Ekonomi/finans Kommundirektörer Personal Inköp/Upphandling
Rubrik: Preliminärt omsorgsprisindex (OPI)
Bilagor: Tabellbilaga Preliminärt omsorgsprisindex
16bil1063.xlsx

Preliminärt omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska SKL fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. preliminärt index för 2017. Definitivt OPI 2017 publiceras när SKL och Kommunal fastställt de avtalsenliga löneökningarna 2017. Avtalsinnehållet för 2017 i treårsavtalet för 2016-2018 är kopplat till Industriavtalet för 2017 som ännu inte föreligger.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)

Procentuell förändring

2013

2014

2015

2016

prel 2017

Årskostnad för löneavtal

2,59

2,41

2,51

2,64

0,98

Löneökning utöver avtal

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,00

0,00

0,00

0,44

0,10

Semesterlöneskuld

0,16

0,14

0,14

0,04

0,18

Summa lönekostnadsförändring

2,85

2,65

2,75

3,22

1,36

KPI

1,06

-0,06

-0,14

-0,08

0,84

Omsorgsprisindex*

2,5 %

2,1 %

2,2 %

2,6 %

1,3 %

* 80 % lönekostnadsförändring och 20 % KPI.

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKL:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI och VPI. Webbadressen är: www.skl.se. Välj sedan Ekonomi, juridik, statistik/ Ekonomi/Budget och planering/Prisindex.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Håkan Hellstrand, 08-452 78 19, hakan.hellstrand@skl.se

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning

Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog

Håkan Hellstrand

Bilaga:

Tabellbilaga Preliminärt omsorgsprisindex

CIRKULÄR 16:63

2016-12-14

2 (2)