Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 10:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 4 av 83 (Ladda hem PDF-dokumentet 10082.pdf eller WORD-dokumentet 10082.doc.)


Cirkulärnummer: 10:82
Diarienummer: 10/6667
Handläggare: Anders Nilsson
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Demokrati och styrning
Datum: 2010-12-21
Mottagare: Ekonomi/finans
Rubrik: Redovisningsfrågor 2010 och 2011

Redovisningsfrågor 2010 och 2011

Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för redovisningen för år 2011 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

* Rådet för kommunal redovisning

* Kommun Bas

* Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar

* Kommunal fastighetsavgift

* Redovisning och beräkning av särskild avtalspension och visstidspension

* Internräntor

* Personalomkostnadspålägg

* Räkenskapssammandraget 2010 och 2011

* God ekonomisk hushållning

Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer, informationer samt idéskrifter. Nedan finns en sammanställning av det som publicerats år 2010 eller som gäller från och med 2010. Dessutom sammanfattas två särskilda yttranden. Mer upplysningar om RKR samt alla rekommendationer, utkast, skrifter, nyhetsbrev och informationer finns på RKR:s webbplats: www.rkr.se

Rekommendationer är RKR:s normerande publikationer. Text med fet stil i rekommendationerna är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och beskrivande. Om avvikelser från rekommendationer görs ska det i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta. Idéskrifter och annan information är inte direkt normerande och kan ses som vägledande och stödjande för utvecklingen och tillämpningen av god redovisningssed.

Nya/omarbetade rekommendationer som gäller från 2010

? Nr 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

I rekommendationen anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en inkomst ska redovisas som en intäkt. En konsekvens av rekommendationen som kan innebära en förändrad redovisningsprincip för relativt många kommuner är att anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag i de flesta fall ska intäktsföras i takt med investeringsobjekten skrivs av.

? Nr 16.2 Redovisning av kassaflöden

I rekommendationens exempel av en kassaflödesrapport visas hur kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur kan hanteras.

Information

? Redovisning av bidrag till statlig infrastruktur då avtalet innehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet

Här anger RKR för sin principiella syn på hur indexregleringar av medfinansieringsavtal ska redovisas. Avtal om bidrag till statlig infrastruktur kan innehålla indexklausuler. I RKR:s nya information finns för dessa bidrag vägledning med ett par exempel. Om kommunen väljer att aktivera bidraget i balansräkningen bör det aktiverade beloppet värderas till bidragets nuvärde. Upplösningen av bidraget beräknas sedan utifrån detta värde. Vid indexuppräknade avtal bör avsättningen, under normala omständigheter, räknas upp under tiden fram till utbetalning. Uppräkningen redovisas löpande som en finansiell kostnad i resultaträkningen, i enlighet med rekommendationen om avsättningar.

Idéskrift

? Utformning av tilläggsupplysningar

I denna skrift visas exempel på hur de tilläggsupplysningar kan utformas som är kopplade till RKR:s rekommendationer.

Utkast

? Konceptuellt ramverk för kommunal redovisning

RKR har tidigare lyft fram kommunala förutsättningar i en idéskrift om kommunal särart, Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning (år 2000). Förslaget till konceptuellt ramverk ska ses som en fortsättning på detta utvecklingsarbete. Ett utkast har funnits tillgängligt på RKR:s webbplats sedan i våras. Efter genomförd remissomgång har ramverket nu bearbetats med anledning av inkomna synpunkter. Under början av 2011 planeras publiceringen av ramverket att ske.

Yttrande från RKR angående periodisering av tillfälligt konjunkturstöd

Rådet för Kommunal Redovisning har fått frågan om det är förenligt med god redovisningssed och i enlighet med matchningsprincipen att det tillfälliga konjunkturstödet som utdelats till kommuner och landsting under 2010 periodiseras över en längre period än endast 2010 så att det matchar nedgången i skatteunderlaget.

Rådet anser att det inte är förenligt med god redovisningssed att periodisera det tillfälliga konjunkturstödet. Rådet konstaterar att det tydligt framgår av propositionen att stödet var avsett som en förstärkning av sektorns intäkter 2010. Då inkomsten ej är beroende av några direkt hänförbara utgifter/kostnader är matchningsprincipen inte tillämpbar.

Yttrande från RKR angående värdering av pensionsförpliktelser

Rådet för kommunal redovisning har fått frågan om det är förenligt med god redovisningssed och i enlighet med försiktighetsprincipen att utifrån en bedömning av senare och mer aktuell information om kostnadsutvecklingen i samhället boka upp ytterligare kostnader för värdesäkring av pensioner än vad som faller ut än när beräkning görs enligt RKR:s rekommendation nr 17.

Rådet anser att det inte är förenligt med god redovisningssed att med hänvisning till försiktighetsprincipen avvika från RKR 17. Enligt Rådets uppfattning bygger RIPS 07 på antaganden som fångar upp de långsiktiga förändringarna av den kommunala sektorns pensionsåtaganden. Rådet kan i dagsläget inte se att det finns någon annan enhetlig beräkningsmetod som bättre skulle återspegla den kommunala sektorns pensionsåtaganden.

Kommun Bas

Under 2010 har ett översyns och uppdateringsarbete påbörjats av kontoplanen Kommun Bas. Arbetet leds av SKL och har knutit till sig en arbetsgrupp bestående av representanter från 12 kommuner samt från SCB. En uppdaterad kontoplan planeras att presenteras under augusti 2011, förutsättningar finns då att göra eventuella anpassningar av lokala kontoplaner till redovisningsåret 2012.

Inför år 2011 har vi endast ett par smärre justeringar av kontoplanen. Den kommunala redovisningslagen den har kompletterats 1 januari 2010 med bestämmelser om redovisning av bidrag till statlig infrastruktur. Detta innebär att kommuner får möjlighet att välja mellan direkt kostnadsföring av bidrag eller att föra upp bidragen i balansräkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. I balansräkningen återfinns aktiverade bidrag i en ny post på tillgångssidan mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Upplösningen (kostnadsföringen) av bidraget ska redovisas i verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

De nya reglerna om medfinansiering innebär att vi föreslår följande förändringar i av Kommun Bas för år 2011.

139 Bidrag till statlig infrastruktur

1391 Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur

1392 Årets bidrag till statlig infrastruktur

1399 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur

788 Kostnader för bidrag till statlig infrastruktur

7881 Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur

7882 Direkt kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur.

Tidigare konto 139, Värdereglering, flyttas till konto 138.

Tidigare konto 138, Grundfondskapital, flyttas till konto 137.

Tidigare konto 137, Bostadsrätter, flyttas till konto 136.

För bokföring av skuld eller avsättningar med anledning av medfinansiering kan befintliga konton användas.

Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar

Rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) reglerar hur kommunalskattens slutavräkning ska periodiseras. Det är SKL:s decemberprognos som ska användas vid bedömningen av 2010 års slutavräkning.

Följande kommunalskatteintäkter ska resultatredovisas för år 2010.

1. De preliminära månatliga skatteinbetalningarna under året.

2. En prognos över slutavräkningen för år 2010 (avräkningen för år 2010 regleras likvidmässigt i januari år 2012). Den prognos som ska användas enligt rekommendation nr 4.2 är den prognos som SKL fastställt för detta ändamål, den 14 december 2010. Denna prognos innebär att slutavräkningen blir positiv + 456 kronor per invånare den 1.11.2009.

3. I bokslut för 2009 bokfördes, enligt RKR nr 4:2, en prognos för slutavräkningen för år 2009 som uppgick till -1 212 kronor per invånare per den 1.11.2008. Det slutgiltiga taxeringsutfallet för år 2009 är nu känt och slutavräkningen uppgår till -1 186 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, +26 kronor per invånare per 1.11.2008, ska resultatredovisas i bokslut 2010.

Enligt Kommun-Bas 05 används konto 178 och konto 298 för periodisering en av skatteintäkterna. För ytterligare information om skatteintäkterna se cirkulär nr 10:80.

Kommunal fastighetsavgift 2010 och 2011

Enligt Kommun-Bas ska fastighetsavgiften bokföras på konto 828.

SKL har beställt ett underlag från SCB som kan användas för att göra bedömningar av förändringarna av fastighetsavgifterna avseende utfall för 2009, prognoser på utfall för 2010 och 2011. Senast under vecka 52 kommer vi på vår webbplats att presentera dessa underlag.

Redovisning och beräkning av särskild avtalspension och visstidspension

I januari 2008 publicerade SKL översynen i Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld - RIPS 07. SKL:s styrelse rekommenderar sina medlemmar att använda RIPS 07 vid sina beräkningar av pensionsåtagandet. I RKR:s rekommendation nr 17 anges att RIPS 07 ska användas vid beräkningar av pensionsåtagandet.

När beslut om utbetalningar om särskild avtalspension och visstidspension finns beräknas dessa normalt i RIPS 07. Observera dock att utfästelser om särskild avtalspension och visstidspension (enligt RKR nr 2.1) inte ingår de RIPS 07 beräkningar som pensionsadministratörerna gör. Beräkningar och upplysningar om dessa utfästelser måste göras utifrån de avtal och bedömningar som gäller för de personer som lokalt omfattas av sådana avtal.

Internräntor

Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internräntor för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Förslagen tas fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete kan behöva fastställas (se cirkulär 10:80).

2010: 4,0 %

2011: 4,3 %

2012: 4,2 %

Personalomkostnadspålägg

År 2010 beräknas personalomkostnadspålägget uppgå till 38,56 procent. År 2011 höjs pålägget till 38,98 procent. För mer information se cirkulär 10:80.

AFA Försäkring

I årsbokslutet 2009 omfördes preliminärt erlagda avtalsförsäkringspremier till kortfristiga fordringar, efter beslut från AFA Försäkring om premiesänkning. Större delen av dessa fordringar likvidreglerades i början av 2010. 500 miljoner kronor kvarstår dock som en fordran i balansräkningarna hos kommuner och landsting. Dessa medel har innehållits i avvaktan på att förhandlingar om ett nytt omställningsavtal slutförs. Dessa avtalsförhandlingar befinner sig f.n. i ett slutskede och vi återkommer så snart som möjligt med information på www.skl.se om hanteringen av dessa fordringar i bokslutet för 2010. Fordringarna kan, under förutsättning att omställningsavtal träffas, senare omföras till förutbetalda premier för Omställningsavtalet.

AFA Försäkring har även för år 2010 beslutat om sänkta premier. De för 2010 preliminärt erlagda premierna för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen (totalt 0,5 % av lönesumman) ska därför omföras till kortfristiga fordringar i årsbokslutet. Återbetalning av preliminärt erlagda premier kommer att ske under februari 2011.

Räkenskapssammandraget 2010 och 2011

Räkenskapssammandraget för 2010 innehåller få förändringar jämfört med 2009. Inför räkenskapssammandraget avseende redovisningsåret 2011 sker dock ett antal större förändringar. Vi vill därför rekommendera er att gå in på SCB:s webbplats (www.scb.se/rskommuner) för att ta del av dessa förändringar då de kan påverka hur internredovisning och kalkyleringssystem läggs upp.

God ekonomisk hushållning

Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en särskild analys av balanskravet. Om balanskravet ett enskilt år inte är uppfyllt ska det lämnas upplysningar om hur kommunen avser att i framtiden reglera det negativa resultatet. Om fullmäktige med hänvisning till synnerliga skäl har beslutat att en sådan reglering inte ska genomföras ska motiven för detta anges. Eventuella underskott senast vara återställda inom tre år.

Vid sidan av balanskravsavstämningen ska det även i förvaltningsberättelsen finnas en avstämning av de finansiella målen och av de mål och riktlinjer för verksamheten som angavs i budgeten för 2010.

I cirkulär nr 2004:46 informerar vi mera ingående om dessa regelverk. Vi vill även hänvisa till skriften Hushållning i lagens namn och till SKL:s två Ekonomirapporter från 2009 där resonemang om regelverken förs. Dessa rapporter finns tillgängliga på vår webbplats.

För frågor kopplade till detta cirkulär vänd er i första hand till Anders Nilsson (08-452 76 42) och Kajsa Jansson (08-452 77 62). Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se .

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning

Sektionen för demokrati och styrning

Lennart Hansson

Anders Nilsson

˙

˙