Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2006:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 90

12006:94Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbe-hållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2007
22006:93Procentsatser år 2007 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL
32006:92Budgetförutsättningar för åren 2007-2009
42006:91Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad Pension - KAP-KL; från och med den 1 januari 2006
52006:90Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2007
62006:89Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
72006:88Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
82006:87Arbetsdomstolens dom 2006 nr 104 angående fråga om kommun haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning av lärare
92006:86Arbetsdomstolens dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp på grund av arbetsbrist befanns sakna tillräckliga kvalifikationer för en anställning som rektor
102006:85Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning på folkhögskola
112006:84Nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och om kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan landsting och kommuner
122006:82Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen
132006:81Budgetförutsättningar för åren 2007-2009
142006:80Ny skrift "Samtal om arbetsresultat och lön"
152006:79Ändringar i Försäkringskassans regelverk avseende assistansersättning
162006:78Hyreshöjning fr.o.m. 2007-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
172006:77Budgetförutsättningar för åren 2007-2009
182006:76Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
192006:75Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007
202006:74Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp