Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:86 [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 1 av 1 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001086.pdf eller WORD-dokumentet 2001086.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:86
Diarienummer SK: 2001/1340
Handläggare: Per-Olov Nylander
Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård
Datum: 2001-07-04
Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg
Rubrik: Särskilt boende för finska krigsinvalider
Bilagor: Flödesschema för ansökan Ansäkningsblankett Ändringsblankett

Särskilt boende för finska krigsinvalider

Bakgrund

De personer, som 1939-1945 försvarade Finland och då skadades eller insjuknade p.g.a. kriget och som erhållit beslut på krigsinvaliditet från finska Statskontorets Militärskade- och veteranärenden, har olika rättigheter enligt finsk militärskadelag. I Finland anser både myndigheterna och medborgarna det som en hedersskuld att ta hand om dem som försvarade Finlands frihet 1939-1945.

Detta cirkulär är i huvudsak grundat på information från det finska Statskontoret.

Statskontoret i Finland ersätter alltid, oberoende av invaliditetsgrad, kostnaderna som orsakats av en godkänd krigsskada. Personer med 30-procentig eller högre invaliditet klassificeras som svårt skadade krigsinvalider. De har rätt till olika ekonomiska ersättningar såsom fronttillägg, livränta och andra skattefria tilläggsförmåner. Årligen har de rätt till exempelvis fyra veckors rehabilitering, 15 gratisbesök i öppenvård, tre gratisbesök hos fotvårdare samt fri läkarundersökning.

Statskontoret i Finland

Statskontoret i Finland är den myndighet som fattar beslut och beviljar de rättigheter som krigsinvalider har enligt finsk militärskadelag, samt Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst given i Helsingfors 25 januari 2001. Enheten som ansvarar för detta inom Statskontoret i Finland heter Militärskade- och veteranärenden. www.valtiokonttori.fi

Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt

Är en intresse- och brödraorganisation som hjälper och stödjer de 560 krigsinvalider som bor i Sverige. Av dessa bor uppskattningsvis 25 personer i särskilt boende. Ett antal som förväntas öka. Krigsinvalidernas Brödraförbund har 19 distrikt varav ett i Sverige. Huvudkontoret finns i Helsingfors. www.krigsinvaliderna.just.nu

Särskilt boende för krigsinvalider

Finska staten har avsatt 4,5 miljoner finska mark för år 2001 till extra kostnader för de i Sverige boende svårt skadade krigsinvaliders "anstaltsvård".

Med "anstaltsvård" för krigsinvalider menar man i Finland det som definieras i militärskadelagen och som i Sverige definieras i socialtjänstlagen (SoL) som särskilt boende (sjukhem, ålderdomshem eller gruppbostad)

I den finska s.k. anstaltsvården ingår helpension, all rehabilitering som upprätthåller krigsinvalidens funktionsduglighet samt heltäckande sjukvård. Varje enskilt fall behandlas för sig. Det är Statskontoret i Finland som fattar beslutet om krigsinvaliden får sina boende- och vårdkostnader (inkl. den enskildes avgift) för särskilt boende i Sverige betalda av Statskontoret i Finland.

Vem är berättigad?

A. Personer som deltagit i de finska krigen 1939-1945 och som definierats som svårt skadade krigsinvalider med minst 30-procentig krigsinvaliditet. Enligt finsk militärskadelag kan de vid behov få kostnaderna för särskilt boende i Sverige ersatta av finska Statskontoret. Svårt skadade krigsinvalider kan vara berättigade till särskilt boende även om vårdbehovet orsakas av annat än godkänd krigsskada eller sjukdom.

B. Personer som deltagit i de finska krigen 1939-1945 och som definierats som lindrigt skadade krigsinvalider med invaliditetsgrad under 30 procent. Enligt finsk militärskadelag kan de få bidrag till särskilt boende om vårdbehovet orsakas av godkänd krigsskada eller sjukdom.

C. Även andra invalider som har invaliditet enligt finska Statskontoret kan vid behov vara berättigade till särskilt boende i Sverige.

Kommunens kostnader ersätts

Detta innebär att det finska Statskontoret ersätter svenska kommuners kostnader för de krigsinvalider som bor i särskilt boende enligt biståndsbeslut jämlikt socialtjänstlagen. Den enskilde krigsinvaliden ska inte debiteras någon avgift varken för kost, hyra eller vård. Kommunen erhåller betalning efter beslut av det finska Statskontoret som utfärdar en betalningsförbindelse.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, se bilaga 2. Det är krigsinvaliden som ansöker om ersättning för det särskilda boendet från Statskontoret i Finland. Vid ansökan om betalningsförbindelse för särskilt boende till Statskontoret i Finland skall alltid läkarutlåtande eller vårdhistorik från sjukhus eller rehabiliteringsinrättning bifogas. Kommunens beslut om särskilt boende jämlikt socialtjänstlagens § 6 f ska bifogas. Av den samlade informationen ska Statskontoret kunna utläsa nödvändig information om krigsinvalidens vårdbehov.

De medicinska skälen till särskilt boende väger tyngst. Sociala skäl kan också beaktas när man överväger behovet av särskilt boende. Andra omständigheter kan vara att vårdbehovet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet, bostadens beskaffenhet, utrustningsnivå, omgivningar eller avstånd till affärer och annan service.

Enbart bostadslöshet kan inte ligga till grund för beviljande av ersättning för särskilt boende.

Informationsplikt

Vid förändringar i krigsinvalidens boendeförhållanden måste Statskontoret informeras inom en vecka om vårdtagares in- och utskrivningsdagar, intagningar på sjukhus och andra vårdinrättningar samt dödsdag. Uppgifterna införs i Statskontorets dataregister över vårdtider.

Dessa uppgifter är viktiga att få in eftersom de påverkar andra ersättningar som krigsinvaliden är berättigad till. Se särskild blankett för ändringsanmälan, bilaga 3.

Ersättning under frånvaro

Krigsinvalid som bor i särskilt boende och åker på semester eller motsvarande frånvaro måste meddela Statskontoret senast den femte frånvarodagen. De första fem frånvarodagarna registreras som vårddagar och Statskontoret ersätter vårdavgiften för dessa fem dygn. Se bilaga 3.

Korttidsboende

Korttidsboende innebär att krigsinvaliden bor i ett särskilt boende under en begränsad tid, vanligen 2-3 månader, ofta för rehabilitering efter sjukdomstillstånd, för att planera framtida boendeform eller för att avlasta anhöriga. I korttidsboende ingår inte heltäckande sjukvård. Däremot ingår varierande rekreationsaktiviteter, funktionsuppehållande rehabilitering samt lunch och kaffe på dagtid. Ersätts av Statskontoret.

Dagverksamhet/dagvård

Betyder att krigsinvaliden vistas på vårdhemmet/dagcentret endast en del av dygnet, dag- eller nattetid. I praktiken innebär detta oftast vård på dagtid. Denna vårdform förutsätter, att krigsinvaliden inte bor alltför långt från vårdplatsen. Vanligen anses högst fem mil som lämpligt avstånd mellan hemmet och vårdplatsen. Annars blir resorna för ansträngande och resekostnaden som ersätts för hög. Ersätts av Statskontoret i Finland.

Ersättning för hjälpmedel

Statskontoret i Finland ersätter hjälpmedel till de godkända krigsskadorna eller - sjukdomarna. Vidare ersätts även andra personliga hjälpmedel som krigsinvaliden har behov av samt tandvård och glasögon till dem som permanent bor i särskilt boende eller som bor sammanlagt minst sex månader per kalenderår i särskilt boende. Behovet av hjälpmedel eller glasögon skall fastslås av vårdande läkare.

Ersättning för resor

Statskontoret ersätter resor till och från vårdplatsen i samband med särskilt boende, korttidsboende eller dagvård när en vårdperiod påbörjas eller avslutas.

Statskontoret ersätter vanligen en resa i månaden, till vårdtagares hem eller till någon nära anhörig. I speciella fall kan två resor i månaden ersättas, tex. om läkaren rekommenderar detta.

Om ensamstående krigsinvalid inte har eget hem eller nära släkt att besöka, ersätts resor med följande begränsningar:

Högsta möjliga ersättning per kalenderår är 269 euro (1600 finska mark) för resa med allmänna kommunikationer. Taxi eller färdtjänst ersätts med maximalt 538 euro (3200 finska mark) per kalenderår.

Om krigsinvaliden har betalningsförbindelse med Statskontoret för en viss tid, t.ex. 16 veckor per år, kan Statskontoret ersätta en semesterresa per varje boendeperiod som omfattar minst en månad.

Observera att:

* Det är krigsinvaliden som ansöker om kostnadsersättning för särskilt boende från Statskontoret.

* Krigsinvalidens nuvarande nationalitet har ingen betydelse för ansökan.

* Kommunen skall ha fattat sitt beslut om särskilt boende/äldreboende innan Statskontoret beslutar om ersättningen till kommunen.

* Kommunen ansvarar hela tiden för krigsinvaliden och den vårdkvalité som han/hon erhåller.

* Kommunen debiterar Statskontoret månadsvis i efterhand för de kostnader som det särskilda boendet orsakar.

* Kommunen skall ej debitera krigsinvaliden någon avgift för det särskilda boendet.

* Kommunen meddelar vid behov de ändringar som sker i boendet.

* Ansökan med bilagor skickas per post till Statskontoret.

* Statskontoret ersätter kommunen t.o.m. dödsdagen.

* När krigsinvaliden vistas på sjukhus betalar Statskontoret den vårdavgift som åvilar krigsinvaliden.

* Ankomstdagen till enheten ersätts alltid.

* Avresedagen ersätts då krigsinvaliden flyttar från särskilt boende direkt hem.

* Avresedagen ersätts ej då krigsinvaliden förflyttas från det särskilda boendet till en annan vårdform (ex. sjukhus)

* Dödsdag räknas som avresedag

Ansökan skickas till:

Statskontoret

Att Riitta Peltomaa

PB 69

FI-00521 Helsingfors

FINLAND

Telefon: +358-9-77258302

Fax: +358-9-77258327

Kopia på ansökan skickas till:

Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt

Att Juha Joki

Box 5133

121 17 Johanneshov

Telefon: 08-39 60 45

Fax: 08-649 96 70

Mobil: 070-563 03 73

E-post: joki@ebox.tninet.se

Ytterligare information lämnas av Finska Krigsinvaliders Sverigedistrikt

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander, perolov.nylander@svekom.se eller telefon 08-452 77 94, sektionen för äldreomsorg och sjukvård.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Britta Rundström Per-Olov Nylander

Bilagor

Flödesschema för ansökan

Ansäkningsblankett

Ändringsblankett

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35