Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 09:5 [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 1 av 1 (Ladda hem PDF-dokumentet 09005.pdf eller WORD-dokumentet 09005.doc.)


Cirkulärnummer: 09:5
Diarienummer: 2009/0070
Handläggare: Per-Olov Nylander
Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg
Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2009-01-09
Mottagare: Kommunstyrelse Ekonomi/Finans Socialnämnd Äldre- och handikappnämnd
Rubrik: Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009

Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet som för år 2009 är 42 800 kronor. För 2009 gäller följande belopp för avgifter för hemtjänst enligt socialtjänstlagen:

Minimibeloppet för ensamboende äldre

(en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet) 4 832 kronor

Minimibeloppet per person för makar och samman-

boende (en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet) 4 083 kronor

Högsta avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,

dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård (en

tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet) 1 712 kronor

Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte om-

fattas av hyreslagen (en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet) 1 783 kronor

I förbehållsbeloppet ingår kostnader för livsmedel. För att kommunen ska kunna höja det schabloniserade minimibeloppet måste livsmedelsbeloppet fastställas.

Ett sätt att räkna ut beloppet är att tillämpa samma metod som i proposition 2000/01:149. Skillnaden är att Konsumentverket sedan 2006 beräknar livsmedels-kostnaden för män respektive kvinnor i två äldre åldersgrupper, 61-74 år och 75 år och äldre mot tidigare endast 61 år och äldre. Om de fyra beloppen summeras och sedan divideras med fyra, blir den standardiserade livsmedelskostnaden 1 525 kronor per månad.

Ett alternativ är att utgå från livsmedelskostnaden för män respektive kvinnor för åldersgruppen 75 år och äldre. Flertalet av dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt boende tillhör den gruppen. Med detta beräkningssätt blir livsmedelskostnaden 1 460 kronor per månad.

Det senare beräkningssättet är mer gynnsamt för brukarna.

För den som är ensamboende läggs 100 kronor till på livsmedelskostnaden för dyrare, mindre förpackningar samt mer svinn.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Sektionen för vård och socialtjänst

Göran Stiernstedt

Per-Olov Nylander

˙

˙